Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW INCOGNITO

 

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

Przyjazd i Zakwaterowanie

Klient ma obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Ze względu na bezpieczeństwo, Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości, a także wypełnić kartę meldunkową zaraz po przybyciu.

Doba kwaterunkowa

Doba kwaterunkowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

Kaucja

W momencie przekazania kluczy klientowi, pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja zwracana jest przy zdaniu kluczy po potrąceniu za ewentualne spowodowane szkody.

Obowiązki klienta

1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie i nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie i mailowo o przekroczeniu tej liczby.  Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić ich wydania. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztem za pobyt dodatkowych osób.

2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00) i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Ponadto jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie.

3. Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby w skutek jego niewłaściwego użytkowania apartamentu. W apartamentach całkowicie zakazane jest palenie tytoniu. W przypadku nie dostosowania się do tego wymogu Klient ponosi karę pieniężną w wysokości równowartości wpłaconej kaucji.

4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.

5. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z osobą zarządzająca.

6. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów może zostać pobrana kara w wysokości wpłaconej kaucji.

7. Obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. W przypadku złamania tego zakazu zostanie nałożona kara w wysokości pobranej kaucji.

8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować osobę zarządzającą. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

9. W apartamentach obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu narciarskiego.  W przypadku niedostosowania się do zakazu, nakładana jest kara pieniężna w wysokości pobranej kaucji.

10. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł brutto.

11. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.

12. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

13. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych wewnątrz apartamentów . W przypadku niedostosowania się do zakazu, nakładana jest kara pieniężna w wysokości pobranej kaucji.

14. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych.

Sprzęt narciarski

Do apartamentu przynależą szafki na przechowywanie sprzętu narciarskiego (buty narciarskie, narty, snowboard). Znajdują się one na poziomie -1, w związku z tym prosimy o przestrzeganie zakazu wnoszenia w/w sprzętu do apartamentu.

 

 

 

Z poważaniem

Apartamenty Incognito